بسم الله الرحمن الرحیم
” جنگ نرم ”
قرآن کریم درسوره ملک آیه های ۸ الی ۱۲ ازیک خبرغیبی پرده برمیدارد ومی فرماید { درقیامت زمانیکه جمعی را به جهنم وارد میکنند وجهنم ازخشم نزدیک است پاره شود نگهبانان آن ازآنان سؤال می کنند آیا کسی نیامد ؟ وشما را ازامروزآگاه نکرد ؟ ونترسانید ؟ می گویند بله آمدند وما را ازامروزترساندند ولی تکذیب شان کردیم ودروغگوی شان خواندیم ومی گویند اگرما شنیده بودیم ویا تعقل میکردیم امروزازدوزخیان نبودیم وبه تقصیروگناه خوداعتراف میکنند ! لیکن اعتراف آنروزبرای شان سودی نخواهد داشت / آنروزتنها کسانی که دردنیا دربرابرپروردگارشان خشوع کرده ودرپنهان وآشکارترسان ازعذاب اوبودند آمرزیده ورستگارند وپاداشت بزرگ مخصوص آنان خواهد بود }
همه کسانی که خرد ورزا نه / قبل ازاین / بگونه ای درجمهوری اسلامی ایران چه درزمان حضرت امام خمینی روحی له الفداء وچه درزمان حضرت آیه الله العظمی امام خامنه ای حفظه الله تعالی حضوری مؤثروفعال درانقلاب اسلامی ایران داشته وبا سیاست جنگ وجهاد درراه خدا آشنائی دارند وازدورونزدیک دستی برآتش داشته وباصطلاح استخوانی دراین نظام خورد کرده اند / میدانند که وقتی گفته می شود ” جنگ نرم ” یعنی چه .؟
در واقع ” جنگ نرم ” یعنی دوست ودشمن نه دیگربا سلاح های معمول آتشین جنگی درجبهه ها / بلکه با اسلحه زبان وقلم ودرکنج خانه ها وتنها با یک دستگاه کامپیوترویا ابزارهای دیگررسانه ای / هرکدام سعی میکنند دیگری را ازصحنه سیاست خارج وخود جای اوقرارگیرند ویا جایگاهی را درنظام مقدس تصاحب کنند / خواه حق باشند خواه باطل !!!
این را هم همه ما میدانیم که سالها است درجمهوری اسلامی ایران افراد یا گروه هائی وابسته به غرب وجود دارند که درفتنه های متعددی مثل فتنه قتلهای زنجیره ای درسال ۷۷ زمان دولت اصلاحات / فتنه کوی دانشگاه درسال ۷۸ زمان دولت اصلاحات / فتنه تحصن مجلس شورای اسلامی وتهدید تحصن دولت اعم ازاعضای کابینه واستانداران ومعاونین مربوطه درسال ۸۲ زمان دولت اصلاحات / فتنه قرائتهائی دیگرازقرآن مجید واسلام وانقلاب منافقان درزمان دولت اصلاحات / ویا فتنه بزرگ سال ۸۸ که همین بزرگواران نقش آفرین آن بودند وضمن میلیاردها تومان خسارت به اموال عمومی ۸ ماه متوالی پایتخت جمهوری اسلامی را به آتش وخون کشیدند وعاقبت هم با اهانت به حضرت اباعبد الله الحسین (ع) خباثت خود را درروزعاشورای سال ۱۳۸۸به اوج خود رساندند !!.
این افراد غرب زده معلوم الحال ووابسته به ( امریکا ، انگلیس واسرائیل ) دراصل همان عوامل اصلاح طلب ومشارکتی هستند که به اضافه آیه الله هاشمی رفسنجانی وقاطبه خاندان ودوستان ایشان تا کنون بارها برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کوشیده ومی کوشند / تا با همین ” جنگ نرم ” ولایت فقیه را ضعیف ونظام مقدس را بنمایندگی ازغرب سرنگون وساقط کنند / که الحمد لله رب العالمین وبحول قوه اللهی تا کنون هربارباهوشیاری ملت شریف ایران اسلامی ودستهای غیبی امام زمان (عج) به نحوی خنثی وفتنه شیطانی آنان باطل گردیده است .
اکنون باردیگر/ این گروه غرب گرای فتنه گروتکنوکراتهای پیرامون آیهالله هاشمی رفسنجانی که متاسفانه گاهاً دررده هائی ازنظام مقدس نفوذ مؤثری برای خود دست وپا کرده اند / درپی آنند که همان فتنه های قبلی خود را برای تضعیف ولی فقیه وساقط کردن نظام مقدسی که ثمره خون شهدای اسلام است وتا کنون ازاثرخون شهدا به این مرحله رسیده است ادامه دهند/ وفتنه بزرگتری از فتنه های قبل را به نفع غرب به اجراء بگذارند .
گروه دیگری هم / ازگروه های مؤمن به انقلاب واسلام وپایبند به معنویات وارزشهای به دست آمده حدود ۵۰ سال ازشروع نهضت امام خمینی روحی له الفداء ازسال ۱۳۴۳ تا کنون می باشند که درظل رهبری های خردمندانه هردوبزرگوار/ یعنی امام خمینی روحی له الفدآء وحضرت آیه الله العظمی امام خامنه ای حفظه الله تعالی تحت عنوان نیروهای انقلابی ” حزب الله ” محکم واستوارایستاده اند واینها نیزدرراستای روش ومنش شهدای ۵۰ سال گذشته انقلاب / نقش خود را به نفع انقلاب واسلام وقرآن ایفا میکنند .
این دوگروه هرچند در۵۰ سال گذشته ماهیت خود را بخوبی نشان داده اند وبقول حضرت آیه الله العظمی امام خامنه ای حفظه الله تعالی ریزشها ورویشهائی داشته اند / لیکن همیشه بعنوان دوگروه ظالم ومظلوم با ” جنگ نرم ” (مورد نظر) ما که شاید بسیارسخت ترازجنگ متعارف میدانی است / فعال بوده ودست آویزهائی راهم برا ساس اعتقادات شخصی ویا گروهی خویش دنبال نموده ومیکنند .
اکنون بسیارروشن ومبرهن است که ازیک طرف به رهبری اکبرهاشمی رفسنجانی و( آقا زاده های ) بی خرد وبی درد وبرادران خاتمی بعنوان افرادی دنیا دوست ، دنیا پرست واشرافی گرا وقدرت طلب وفرصت طلب ووا بسته به غرب ( امریکا ، انگلیس واسرائیل ) ازهروسیله ی صحیح ونا صحیحی برای رسیدن به مطامع دنیائی خود بعنوان گروه ” ظالم ” بهره میبرند وازهیچ دروغ وتهمت وافتراء وفتنه گری وفتنه انگیزی وغارتگری بیت المال مسلمین یا غارت اموال دیگران فروگزارنبوده ونیستند .
دربرابرآنان ” حزب الله ” متشکل ازنیروهای مخلص انقلابی ومسلمان ضد غرب مخصوصاً ( امریکا ، انگلیس واسرائیل ) که آنها نیزازهیچ وصیله وراه صحیحی اعم ازبرگزاری مجالس دعاها ، زیارات ، مجالس مربوط به اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام ، هیآت مذهبی سینه زنی ، زنجیرزنی ، روضه خوانی وشرکت دربسیج ۲۰ میلیونی وحرکت های خود جوشی مانند ” ۹ دی ۸۸ ” ونهایتا اگرروزی لازم باشد جان برکف دراختیارامام ومولای خویش حضزت امام خامنه ای حفظه الله تعالی با تمام توان چون راست قامتان تاریخ می ایستند وبا نثارخون خود نقش آفرینی میکنند .
آنچه که امروزحائزاهمیت است نقش خواص ونخبگان جامعه است که باید دراین ” جنگ نرم ” وجدال ظالم ومظلوم وحق وباطل تکلیف خود را هرچه سریع ترروشن کنند که درکدام صف قرارگرفته اند .
متاسفانه درفتنه بزرگ سال ۸۸ نخبگان وخواص جامعه که اکثرآنان ازنمایندگان ولی فقیه بودند ونان ولایت وامام زمان را می خوردند به جزچند نفرانگشت شمارموضع خود را آشکارنکردند وسکوت اختیارکردند وبعضاً ناخواسته با سکوت خود به صف منافقان کمک وصف ولایت وامامت را بی یاروبی پناه گذاشتند !!!
ما اینک به همه نخبگان وخواص عزیزوبزرگوارسراسرکشورمخصوصا ائمه محترم جمعه وجماعات که تریبون نمازهای جمعه ومساجد شیعه را دراختیاردارند اعلام میکنیم دراین ” جنگ نرم ” موضع خود را روشن کنند .
اگرنمی خواهند باردیگرسکوتشان علیه اسلام وقرآن وانقلاب ومسلمین نوشته شود هرچه زودترتکلیف خود را روشن کنند .
اکنون برای همگان روشن است که تمام فتنه ها وفتنه گریها زیرسرآقای هاشمی رفسنجانی وقاطبه خاندان فتنه گروغرب گرای اوست ودیگران بازیچه دست آنها هستند .
برای نخبگان وخواص جامعه بسیارساده انگاری وبی بصیرتی است که با عقل وخرد خود این مهم را درک نکرده باشند .
تا کنون همه فتنه های پیشین وحال ازاطاق فکرآقای هاشمی رفسنجانی وفرزندانش علیه نظام وولی فقیه صادرگردیده است / حالا که شورای نگهبان قانون اساسی هم به حق ایشان را رد صلاحیت کرده است که بهانه خوبی برای عقده گشائی اوفراهم گردیده است .
همانگونه که فریب کاری بداست فریب خوردن هم بداست .
شاید اگرجمع کثیری ازدشمنان اباعبدالله الحسین (ع) که درروزعاشورای سال ۶۱ هجری فریب بنی امیه را خورده وبا حسین (ع) جنگیدند / مواظب خود بودند وفریب نمی خورده / اوضاع کربلا بگونه ای دیگررقم می خورد واینهمه بلاها براهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام وارد نمی شد .
بزرگان وبزرگواران نخبه وخواص جامعه انشاءلله با بصیرتی عالمانه وحکیمانه باید مواظب خود باشند / فریب فتنه گران را نخورند تا درصف حق قرارگیرند .
امروزهیچ بهانه ای برای شناخت راه حق وباطل وجود ندارد دریک طرف آیهالله هاشمی رفسنجانی وفتنه گران دنیا دوست ودنیا پرست فتنه بزرگ سال ۸۸ بعنوان ظالمین درپناه امریکا ، انگلیس واسرائیل ودرطرف دیگر” امام ” ورهبری خردمند ومظلوم وسید بزرگواری که تا کنون حقانیت خود را دراداره کشورامام زمان (عج) ثابت کرده است .
زمان ، زمان امتحان بزرگ است :
یا انتخاب راه خدا وآخرت جوئی ومبارزه درراه فضیلت تا پای جان که حسین (ع) به ما آموخته است / ویا راه شیطان ودنیا دوستی ودنیا پرستی وذلت وعاقبت خود را مانند یزید ویزیدیان خراب کردن است ؟؟!!
( امام خمینی روحی له الفداء میفرمایند اگرمیخواهید کشورتان آسیب نبیند پشتیبان ولی فقیه تان باشید )
اکنون همه کسانی که حسین حسین میگویند وبرای اوبرسروسینه خود می کوبند وبرای اوعزاداری میکنند ودشمنان اویزید ، عبید الله ابن زیاد وعمرابن سعد را لعنت می کنند باید چشم بصیرت بازکرده وحسین زمان ، یزید زمان ، عبید الله ابن زیاد زمان وعمرابن سعد زمان خود را شناخته وبخوبی ” تولی وتبری ” کنند والا حسین حسین گفتنشان ارزشی ندارد .
ضمناً ما خاندان وفرزندان ونوادگان حضرت امام خمینی روحی له الفداء را نصیحت میکنیم که دست ازمسیرودوستی با فتنه گران برداشته وراه حقیقی پدررا دنبال فرمایند که ملت شریف ایران اسلامی آنان را به لحاظ نسبت به حضرت امام خمینی روحی له الفداء خیلی دوست میدارند / ولی باید این راهم بدانند که هیچ کس وهیچ چیزبرای ملت شریف ایران اسلامی / عزیزترازاسلام ناب محمدی وولی فقیه زمان نیست وبا هرکس که بخواهد با اسلام ناب وولی فقیه زمان برخورد کند ، برخورد خواهند کرد
عبد الله زاده
****************
http://bushkannews.ir/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C1.pngشبکه بی بی سی فارسی
ازقول / آیت الله سید محمد خامنه ای برادربزرگ امام خامنه ای / نقل می کند
آیهالله هاشمی رفسنجانی بهترین فرد برای توطئه امریکا علیه نظام است

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، حاج عیسی جعفری فرزند اسدالله ، پیرمرد فرزانه ای که در میان مردم ایران به «خادم امام» اشتهار دارد ، در سال ۱۳۰۶ در روستایی نزدیک قم به نام ابرجس به دنیا آمد.
وی قبل از پیروزی انقلاب در قم دکان جگرکی داشت. با پیروزی انقلاب و اقامت حضرت امام در جماران، مرحوم حاج احمدآقا که در جستجوی فردی مطمئن بود تا بتواند امور دفتر و منزل حضرت امام را به او بسپارد، از طریق خواهر حاج عیسی که اقلیم خانم نام داشت و مدت‌ها در نجف خدمتگزار بیت حضرت امام بود، حاج عیسی را به تهران فرا می‌خواند و او با رها کردن کار و کسب و منزل خود به تهران می‌آید و از سال ۱۳۶۰ جزو اولین کسانی می‌شود که به خدمت صادقانه در دفتر حضرت امام می‌پردازد.
خدمتگزار امام در مورد نقل خاطره در مورد امام از سوی هاشمی رفسنجانی گفت: آقای هاشمی در آن زمان در دروازه دولت سکونت داشت و از همان زمان خطی را دنبال می‌کرد که این خط غیر ازخط جمهوری اسلامی موردنظر امام بود.
وی میگوید : در آن زمان امام آقای هاشمی را خواست تا هم وی را از ادامه طی مسیر درخطی که دنبالش بود بازدارد و هم اینکه از سیاست وی استفاده کند و به همین دلیل بود که آقای هاشمی به مکان فعلی که متعلق به یک سرهنگ بود نقل مکان کرد تا نزدیک امام باشد.
وی تاکید کرد: ما از ریشه همه این مسائلی که مطرح می شود آگاه هستیم.
حاج عیسی با تأکید بر مواضع ضد استکباری امام افزود: امام امریکا را مثل سگ درنده‌ای می‌دانست که اگر پا روی دمش بگذاریم پارس می‌کند و در کل ایشان هیچ اعتقادی به رابطه با آمریکا نداشت و اگر کسی خلاف این بگوید دروغ گفته است./شبکه اطلاع رسانی دانا

به نقل از ۵۹۸ کیهان
: نیک آهنگ‌کوثر : دوست قدیمی مهدی هاشمی می‌گوید وی درصدد ارتباط با وزارت خزانه‌داری آمریکا و افزایش تحریم‌ها علیه ایران بود. تماس تلفنی ۱۳ اکتبر ۲۰۱۰ مهدی هاشمی بهرمانی پسر اکبرهاشمی رفسنجانی با سردبیر خودنویس [کوثر] طولانی نبود، اما مفهومش سنگین بود.
مهدی هاشمی به سردبیر خودنویس پیشنهاد کرد که با افرادی در« وزارت خزانه‌داری » امریکا درتماس باشد وبرای افزایش تحریم‌ها علیه ایران تلاش کند !!!!!??????

معتقدیم : ارتباط ایران اسلامی با کشورهائی که نماد همجنس بازی هستند و مثل امریکا که رئیس جمهورش باید سگباز باشد تا بتواند به کاخ سفید راه یابد و بقول حضرت امام خمینی روحی له الفداء شیطان بزرگ و ابرجنایتکار تاریخ است برای کشور عزیز ما ارمغانی جزبی آبروئی وبد نامی چیز دیگری نخواهد داشت !!!

والسلام علی من اتبع الهدی