بوشکان نیوز: سالهاست که مردم منطقه بخاطر این دودهای سمی دچار بیماریهای فراوانی از جمله مشکلات ریوی و سرطان های مختلف خانمان سوز شده اند و خواهند شد چون حال نمیدانند! و آرام آرام در وجوشان رسوخ خواهد کرد اما کسی به فریادشان گوش نمیدهد.حال باید گفت چرا؟
 

مرجع: پیلیسیر