بوشکان نیوز: نمایندگی خدمات اداره برق در شهر بوشکان با حضور مسئولین در محل دفتر پیشخوان دولت شهر بوشکان افتتاح شد.

عدم وجود نمایندگی خدمات اداره برق در شهر بوشکان باعث شده بود که مردم این شهر و روستاهای اطراف برای انجام بسیاری از امورات مربوطه با طی کردن مسافت طولانی به اداره برق شهر کلمه مراجعه کنند که با افتتاح نمایندگی خدمات اداره برق در شهر بوشکان، این خدمات در همین شهر ارائه خواهد شد.