قهرمان جهان در خانه خودش به سختی از شکست نجات یافت.