بوشکان نیوز: بازدید مسئولین از خانواده های مستضعف و مددجویان بخش بوشکان را به روایت تصاویر زیر مشاهده می کنید: