بوشکان نیوز: به گزارش ایرنا، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در دو گزارش جداگانه به بررسی عملکرد این رسانه در فاصله زمانی « شش ماهه نخست سال ۹۱» و «شش ماهه دوم سال ۹۱» در پرداختن به مقولات سبک زندگی پرداخت و این آثار را ضعیف و نامناسب ارزیابی کرد.

** عملکرد شش ماهه نخست ۹۱

بر اساس گزارش این شورا که در سال گذشته تنظیم و به سازمان صدا و سیما ارسال شده است، روند پرداختن به مقوله های فرهنگ و سبک زندگی در سریال های پخش شده در شش ماهه اول ۹۱ قابل قبول نبوده است.

در این گزارش شاخص های فرهنگ و سبک زندگی در دسته های «حقوق افراد»، «کار و تلاش»، «سبک زندگی»، «مقولات اجتماعی» و «مقولات دینی» طبقه بندی شده و پرداختن به این موضوعات در ۲۰ سریال ایرانی جدید پخش شده در بازه زمانی مذکور بررسی شده است.

برای این کار به میزان تأثیرگذاری سریال بر حسب میزان جذب مخاطب و کیفیت هنری و مدت زمان پخش آن نیز توجه شده است.

این شورا در جدولی، آثار را در سه سطح خوب، متوسط و ضعیف تقسیم بندی کرده است؛ دسته «ضعیف» به مقوله هایی تعلق گرفته که یا به شکل لازم به آن ها پرداخته نشده و یا نحوه پرداخت به آنها به دلیل ضعف اثر و یا نمایش افراطی ارزش های غلط قابل قبول نبوده است.

منظور از سطح «متوسط» آن است که آثار گرچه به موضوع های مورد بحث پرداخته اند، اما این پرداخت ها نتیجه مثبتی را حاصل نکرده و عملا تاثیری بر مخاطبان نداشته است.

سطح «مناسب» نیز تامین کننده انتظار مخاطبان از یک اثر است، که به موضوعی پرداخته و توانسته پیام مفیدی در آن زمینه ارایه کند.

خلاصه نتایج این بررسی نشان می دهد: حجم قابل توجهی از سریال ها بدآموزی درباره موضوعات و مقولات مختلف فرهنگی داشته اند و به مقوله مهم انقلاب و دفاع مقدس توجهی در آثار مذکور نشده است.

همچنین مقوله های مربوط به سبک زندگی، کار و تلاش، مقوله های دینی و اجتماعی در اغلب آثار مورد بی توجهی بوده و اغلب سریال ها بار آموزشی و فرهنگی لازم را نداشته اند.

بر اساس بررسی شورای نظارت بر صداوسیما، سریال ها به موضوعات رعایت حقوق افراد در روابط اجتماعی، رعایت حقوق افراد در روابط خانوادگی، تلاش گری، وجدان کاری، صداقت، ربا و طلاق به شکل مناسب بیشتر از موضوع های دیگر پرداخته اند اما باید توجه داشت وضع فعلی با وضع مطلوب فاصله زیادی دارد.

در مجموع نحوه پرداختن به موضوعات مورد نظر قابل قبول نبوده و از توان بالقوه تأثیرگذاری سریال های ایرانی استفاده کافی نشده است.

در گزارش شورای نظارت بر صدا و سیما از مدیران سازمان صدا و سیما خواسته شده است توجه بیشتری به محتوای سریال های ایرانی به عنوان پرمخاطب ترین برنامه های تلویزیون داشته باشند و از ظرفیت گسترده این آثار استفاده بهتری شود.

**عملکرد ۶ ماهه دوم ۹۱

همچنین در بررسی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، عملکرد این رسانه در شش ماهه دوم ۹۱ در پرداختن به مقولات سبک زندگی ضعیف و نامناسب ارزیابی شد.

این گزارش نشان می دهد که همچنان روند پرداختن به مقولات فرهنگ و سبک زندگی در سریال های پخش شده در شش ماهه دوم ۹۱ قابل قبول نبوده است.

در گزارش مذکور که خرداد ۹۲ تنظیم و به سازمان صدا و سیما ارسال گردیده است، شاخص های فرهنگ و سبک زندگی در دسته های «حقوق افراد»، «کار و تلاش»، «سبک زندگی»، «مقولات اجتماعی» و «مقولات دینی» طبقه بندی شده و پرداختن به این موضوعات در ۱۴ سریال ایرانی جدید پخش شده در بازه زمانی مذکور بررسی شده است.

برای این کار به میزان تأثیرگذاری سریال (بر حسب میزان جذب مخاطب و کیفیت هنری) و مدت زمان پخش آن نیز توجه شده است ضمن آنکه آثار و معیارها در سه سطح ضعیف، متوسط و مناسب تقسیم بندی شدند.

نتایج این بررسی ها نشان می دهد حجم قابل توجهی از سریال ها درباره موضوعات و مقولات مختلف بدآموزی داشته اند که می توان به روابط نامحرم و حجاب و پوشش اشاره کرد.

در این آثار به مقوله انقلاب و دفاع مقدس نسبت به شش ماهه اول ۹۱ توجه بیشتری شده است که یکی از دلایل این موضوع، قرارداشتن مناسبت های هفته دفاع مقدس و دهه فجر در این بازه زمانی است.

همچنین مقوله های مربوط به سبک زندگی، کار و تلاش، مقولات دینی و اجتماعی در اغلب آثار مورد بی توجهی بوده است و اغلب سریال ها بار آموزشی و فرهنگی لازم را نداشته اند.

به موضوع های رعایت حقوق افراد در روابط اجتماعی، رعایت حقوق افراد در روابط خانوادگی، قانون گرایی، تلاش گری، وجدان کاری، نمایش معماری بومی، ازدواج، صداقت، انقلاب و دفاع مقدس، به شکل بهتری نسبت به سایر موضوعات پرداخته شده است، اما باید توجه داشت وضع فعلی با وضع مطلوب فاصله زیادی دارد.

همچنین این گزارش نشان می دهد وضع پوشش، آرایش و حجاب در سریال های مورد نظر نسبت به سریال های شش ماهه اول ۹۱ بدتر شده است.

بر این اساس ، در مجموع سطح سریال ها نسبت به سریال های شش ماهه اول تفاوت چندانی نداشته و روند روبه رشدی در آن ها قابل مشاهده نیست.

در مجموع از بررسی سریال های جدید ایرانی پخش شده درشش ماهه دوم سال ۹۱ استنباط می شود، نحوه پرداختن به موضوع های مربوط به فرهنگ و سبک زندگی در مجموع قابل قبول نبوده و این سریال ها پیشرفت محسوسی از این حیث نسبت به سریال های پخش شده در شش ماه اول سال ۹۱ نداشته اند.