به گزارش بوشکان نیوز تمامی کسانی که جهت صدور کارت الکترونیکی مرزنشینی در دفتر پیشخوان بوشکان ثبت نام کرده اند می توانند به منظور دریافت کارتهای خود به این دفتر مراجعه کنند.

با توجه به اینکه در حال حاضر کارتهای مزبور در محل دفتر پیشخوان بوشکان موجود است متقاضیان باید جهت دریافت کارت های خود به دفاتر مورد اشاره مراجعه کنند.

کسانی که تاکنون موفق نشده اند که ثبت نام کنند، می توانند با مراجعه به دفتر پیشخوان محل سکونت خود نسبت به ارائه درخواست خود جهت صدور کارت الکترونیک اقدام نمایند .
مدارک مورد نیاز جهت درخواست صدور کارت الکترونیک مبادلات ارزی مرزنشینان عبارتند از :
۱- فرم فرمانداری/بخشداری/دهداری محل سکونت مرزنشین که سکونت مرزنشین را در محل تایید می نماید.
۲- اصل شناسنامه و کارت ملی یا تاییدیه ثبت احوال برای شماره ملی سرپرست خانوار مرزنشین.
۳- اصل شناسنامه و کارت ملی یا تاییدیه ثبت احوال برای شماره ملی تمامی افراد تحت تکفل سرپرست خانوارمرزنشین.
۴- کدپستی ۱۰ رقمی و آدرس دقیق پستی محل سکونت دائمی مرزنشین.
۵- یک قطعه عکس سه در چهار از سرپرست خانوار که بیش از یکسال از زمان گرفتن آن نگذشته باشد ( متقاضی دریافت کارت مرزنشینی )
۶- متقاضی دریافت کارت بایستی مبلغ ۸۵۰۰۰ ریال(معادل هشت هزار وپانصد تومان) بابت کارمزد صدور و مدیریت کارت الکترونیکی مرزنشینی، خدمات پستی به دفاتر پیشخوان پرداخت نماید.