بوشکان نیوز: گفتگویی با برخی از اهالی شهر بوشکان انجام دادیم و نظراتشان را در خصوص نخستین بارش پاییزی امروز صبح جویا شدیم که شنیدن این نظرات خالی از لطف نمی باشد.

 

مغازه داران- اکثرا از بارش باران راضی بودند شاید نزدیک به نود در صد آنها از بارندگی رضایت کامل داشتند و اعتقاد داشتند که عبور و مرور روبروی مغازه آنها، باعث بروز گردوخاک می شد که این بارش مشکل آنها را تا حدی رفع می نماید اما عده اندکی نیز بودند که از ورود مشتریان با کفش های گلی، گله مند بودند.

 

کارمندان- این گروه از بارش بارن رضایت کامل داشتند و علت آن را بوجود آمدن هوای مطبوع و زیبایی دوچندان طبیعت میدانستند.

 

کشاورزان- این قشر از افراد که اکثریت را در شهر بوشکان تشکیل می دهند به دو گروه موافق و مخالف تبدیل شده بودند و در این رابطه نظر واحدی نداشتند. گروهی که از بارندگی رضایت داشتند اکثرا گندم خود را کاشته و در حال آب دادن بودند و این بارش امتیازی برای آنها میباشد. گروه مخالف نیز کشت گندم خود را انجام نداده و این بارندگی باعث دوباره کاری و زمانبر بودن مهیای زمین کشاورزی برای کشت میشود. عده ا ی نیز با وجود کشت گندم اعتقاد به خراب شدن محصول کاشته شده داشتند.

با اینحال اکثریت از بارندگی امروز به نیکی یاد میکنند و خدا را بابت نزول رحمت الهی شکر می کنند.