بوشکان نیوز: امروز داشتم در سایت های مختلف خبرها را میخواندم و یکدفعه چشمم به خبری افتاد که سایت فارس آنرا زده بود. نوشته بود ” مدیر عامل شرکت گاز گفته است که تاکنون گازرسانی به ۸۰ درصد جمعیت شهری شهرستان دشتستان انجام شده و حدود ۳۰ درصد جمعیت روستایی دشتستان نیز از نعمت گاز برخوردار هستند“! با خودم به این فکر رفتم که چرا شهر بوشکان نباید از نعمت گاز برخوردار شود؟ چرا شهر ما یا شهر کلمه جزو شهرهای ۸۰درصدی نیست؟ چرا روستاهای بخشمان جزو ۳۰ درصدی ها نباشند؟

بخش بوشکان بعنوان قطب اقتصادی مهم دشتستان بشمار میرود و توقع رسیدگی بیش از اینها را از طرف مسئولین دارد.

البته سر ماجرا را که بگیریم متوجه میشویم که این قصه سر دراز دارد. استان بوشهر به دیگر استان های کشور گاز انتقال میدهد بعنوان مثال فراشبند در مجاورت با بوشکان قرار دارد و شهر فراشبند استان فارس از نعمت گاز برخوردار است اما شهر بوشکان استان بوشهر گاز ندارد! شاید علتش در استان فارس و استان بوشهر بودنش است! سعی در انتقال دادن گاز به پاکستان و هند دارد اما خودش را هنوز کامل تحت پوشش قرار نداده! لابد گازرسانی به پاکستان راحتتره تا گاز رسانی به استان خودمان!!!

در این زمینه:

گازرسانی به ۸۰درصد شهرهای دشتستان