بوشکان نیوز: جلسه مدیریت بحران در خصوص مبارزه با ملخ صحرایی در بخشداری بوشکان با حضور شهرداران، دهیاران و برخی مسئولین بخش برگزار گردید.

در این جلسه مقرر شد دهیاران شهردارن و مراکز جهاد کشاورزی بوشکان و فاریاب در صورت مشاهده ملخ در مزارع و مراتع بخش بوشکان فورا گزارش نمایند و در صورت مشاهده تمهیدات لازم جهت مقابله با این ملخ ها اندیشیده شود.

ملخ‌های صحرایی یک گروه از ملخ‌های پرنده و جزء مضرترین انواع این گونه هستند این ملخ‌ها بومی ایران نیستند و از صحرای عربستان حرکت کرده و وارد استان‌های جنوبی شده اند. ملخ‌های دریایی از تمامی گیاهان مثمر و غیرمثمر تغذیه و خسارت زیادی به کشاورزان و منابع طبیعی وارد می‌کنند.