بادامچیان

فرزند مرحوم عسگراولادی

رفیق دوست از دوستان مرحوم عسگراولادی در بیمارستان دی