بوشکان نیوز: نانوایی شهر بوشکان مجهز به یک دستگاه جدید پخت نان شد.

با توجه به اینکه بسیاری شهروندان بوشکانی، کیفیت پخت نان را در نانوایی این شهر مطلوب نمی دانستند و خواستار رسیدگی شورای اسلامی شهر به این موضوع بودند در همین راستا شورای اسلامی شهر بوشکان پیگیری هایی را جهت تجهیز نمودن نانوایی این شهر به یک دستگاه جدیدتر انجام داد که در حال حاضر این دستگاه آماده نصب در نانوایی جهت پخت نان می باشد.