مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنگان به خبرنگار مهر گفت: مصرف کود مرغی خام در اراضی زراعی شهرستان کنگان به دلیل همجوار بودن زمین های کشاورزی این شهرستان با منازل مسکونی ممنوع است.

مصطفی فرامرزی افزود: نظر به اینکه مصرف کود مرغی خام باعث ازدیاد مگس و احتمال بروز بیماری‌هایی همچون سالک می‌شود و زمین‌های کشاورزی شهرستان کنگان با منازل مسکونی همجوار هستند، مصرف این کود در اراضی زراعی این شهرستان، ممنوع است.