بوشکان نیوز: فیلم مراسم سینه زنی محرم در حسینیه ابوالفضل(ع) و مسجد رسول اکرم(ص) شهر بوشکان را در ادامه مشاهده می کنید:

 

فیلم مراسم سینه زنی محرم در حسینیه ابوالفضل(ع) شهر بوشکان

فیلم مراسم سینه زنی محرم در حسینیه ابوالفضل(ع) شهر بوشکان

فیلم مراسم سینه زنی محرم در مسجد رسول اکرم(ص) شهر بوشکان

فیلم مراسم سینه زنی محرم در مسجد رسول اکرم(ص) شهر بوشکان

فیلم مراسم سینه زنی محرم در مسجد رسول اکرم(ص) شهر بوشکان