بوشکان نیوز: به گزارش دیارمهر این حادثه خوشبختانه تلفات جانی به بار نیاورد اما به هر دو خودرو خسارات جدی وارد شد.

این اولین حادثه در این مسیر نیست و متاسفانه هنوز هیچ مسئولی فکری به حال آن نکرده است.

عرض خیلی کم جاده ،نبود حاشیه مسطح و شانه استاندارد در کنار بی احتیاطی عوامل اصلی این تصادفاتند.

http://deyaremehr.ir/images/phocagallery/Ghaleb-Jadid/khabar-deyar/1392/aban/tesadof/tes00001.jpg

http://deyaremehr.ir/images/phocagallery/Ghaleb-Jadid/khabar-deyar/1392/aban/tesadof/tes00002.jpg

http://deyaremehr.ir/images/phocagallery/Ghaleb-Jadid/khabar-deyar/1392/aban/tesadof/tes00003.jpg

http://deyaremehr.ir/images/phocagallery/Ghaleb-Jadid/khabar-deyar/1392/aban/tesadof/tes00004.jpg

http://deyaremehr.ir/images/phocagallery/Ghaleb-Jadid/khabar-deyar/1392/aban/tesadof/tes00005.jpg