بوشکان نیوز: کشت گندم در شهر بوشکان به روش مکانیزه آغاز شد.

ارقام کشت گندم آبی بوشکان شامل ارقام مهرگان، چمران۲، چمران و شوش و ارقام دیم شامل کریم، کوهدشت، دهدشت و آفتاب بوده که هر رقم مشخصات ویژه ای از نظر تاریخ کاشت، شرایط رشد فنولوژیکی و طول دوره رشد داشته که توسط کارشناسان توصیه های فنی لازم به بهره برداران و گندم کاران صورت می پذیرد.

تاریخ کشت گندم آبی و دیم بوشکان از دهه ابتدایی آبان ماه آغاز و تا پایان آذرماه به طول می انجامد.

بوشکان قطب تولید کننده گندم در استان بوشهر است و نقش بسزایی در تولید محصول زراعی دارد.