بوشکان نیوز: قطعی های پیاپی اینترنت بوشکان؛اینبار ۴۸ ساعت متوالی! متأسفانه علیرغم قطعی های پیاپی گذشته، اینبار نیز قطعی اینترنت سعی در بجا گذاشتن رکوردی جدید نمود و طی ۴۸ ساعت گذشته شهر بوشکان عاری از هرگونه خدمات اینترنتی بود!!! معلوم هم نیست که قطعی بعدی ساعتی دیگر رخ بدهد یا فردا!!! گویا این قصه سر دراز دارد…

بعد از قطعی ۳۵ ساعته دفعه قبل، در حالی که انتظار میرفت دیگر این مشکل رفع شده باشد اینبار برخلاف تصور همگان، بیشتر از چند ساعت دوام نیاورد و دوباره از عصر روز پنجشنبه تا عصر روز شنبه قطع ماند و حتی بیشتر از دفعه قبل شد! ظاهرا این مشکل همچنان بر قوت خود باقیست و قرار نیست حل شود!

پیگیری این قطعی ها را از دیگر نقاط بخش بوشکان مانند کلمه و فاریاب و طلحه شدیم ولی گویا این قطعی ها فقط شامل شهر بوشکان میباشد!