آماده در اختیار گذاشتن تجربه و دانش خود به کشورهای جهان هستیم