بوشکان نیوز: با نصب چراغ های تزییناتی زیر درختی و نورپردازی درختان بلوار، در  ورودی شهر بوشکان شاهد جلوه های زیبایی در شب های شهر بوشکان هستیم.