در پی برخورد یکدستگاه وانت و یکدستگاه پژو پارس در محور فاریاب ،طلحه خودرو پژو واژگون و به بیرون جاده سقوط کرد. کامران در اینباره به بوشکان نیوز اینچنین نوشت:

باید امار کشته ها رو بالا ببریم تا مسئولین اقدام کنند!!!!!!!!!!!!!!