مدیرعامل آب استان بوشهر گفت که برداشت آب از دشت بوشکان ممنوع میباشد در پی انتشار این خبر یکی از خوانندگان بوشکان نیوز اینچنین نوشت:

بوشکان: هر روز چاه بدون مجوز حفر می شوند و کسی هم پیگیر نیست. آیا واقعا مسئولین نمی دانند یا خود را به کری و کوری زده اند؟