بوشکان نیوز: انجام عملیات اجرایی پروژه بزرگ بلوار خلیج فارس را به روایت تصاویر مشاهده می کنید: