گل های تیم محرم: محمود رضایی(۲ گل) – یوسف هاشمپور(۲ گل)

گل های تیم زردپوشان: میثم رزم دیده و شهرام حاتمی

SAM_2629 SAM_2632 SAM_2643 SAM_2646 SAM_2651 SAM_2656 SAM_2658 SAM_2666 SAM_2676 SAM_2680 SAM_2683 SAM_2690 SAM_2691 SAM_2693 SAM_2703