لازم به ذکر است که دیدار بین تیم های الغدیر و زردپوشان بعلت انصراف تیم الغدیر انجام نگرفت.

SAM_2705 SAM_2709 SAM_2715 SAM_2719 SAM_2731 SAM_2733 SAM_2734 SAM_2748 SAM_2756 SAM_2765 SAM_2769 SAM_2789 SAM_2794 SAM_2801 SAM_2817