داریوش غلامحسینی متولد ۱۳۴۶ ساکن روستای خون از توابع بخش بوشکان دشتستتان دارای ۲ فرزند است. وی به دلیل عوارض شیمیایی در دوران دفاع مقدس قادر به کار نیست و پسر ۱۸ ساله او تمام هزینه های زندگی را از راه کارگری به دست میاورد ، داریوش از ۱۵ سالگی داوطلبانه به جبهه اعزام شد.

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920906123036551621844.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139209061230352431621844.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139209061230364291621844.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139209061230355871621844.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139209061230358671621844.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139209061230361641621844.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920906123037841621844.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139209061230365691621844.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920906123035411621844.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139209061230359611621844.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139209061230357271621844.jpg