یکی از خوانندگان بوشکان نیوز که خود را “محسن” معرفی نموده است به بوشکان نیوز اینچنین نوشت:

باران میبارد و تو نیستی,ولی من خیس بارانی ام که تودوستش داشتی . . .چه ببارد چه نبارد هر روز خیس از یاد توام,دلتنگتم منصور م,نمیگذاریم از ذهن خانواده پاک شی