یکی از خوانندگان بوشکان نیوز که خود را “بخش بوشکان” معرفی نموده است به بوشکان نیوز اینچنین نوشت:

تمام مدارس از نبود دانش آموز و یا ترک تحصیل تعطیل شده است. چرا؟
در همین بوشکان در چند سال اخیر نگاهی بیندازیم رتبه خوب دانشگاهی آیا یافت می شود؟
درس نخوانی بهتر از درس خواندن است زیرا می توان با دوستان تفریح رفت ، تک چرخ زد، به دام اعتیاد افتاد، دزدی کرد، علیرغم تلاش والدین برای درس خواندن فرزندانشان، دانش آموزان تلاش برای نخواندن دارند. خلاصه بنویسم از والدین اصرار برای درس خواندن و از فرزندان اصرار برای نخواندن.