به گزارش بوشکان نیوز، شهرستان فیروزآباد  در فاصله حود ۱۰۰ کیلومتری شیراز قرار دارد و از بناهای متعدد و مهم تاریخی نیز برخوردار است.

قلعه دختر، آتشکده و کاخ اردشیر بابکان، مناره شهر تاریخی گور ازجمله بناهای تاریخی فیروزآباد محسوب می شوند.

اخیرا اعضای انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس شعبه فیروزآباد  موفق به کشف محوطه یک گورستان تاریخی در این هشرسان شده اند.

مدیر انجمن انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این گورستان در شمال شهر فیروزآباد و در دهانه تنگ پشمه ای قرار گرفته است.

مسعود منیعاتی اضافه کرد: معماران گورستان با تبدیل تکه زمینی با شیب تقریبی حدود ۱۰درجه  دراراضی پایکوهی به حالتی سکو مانند،مشرف به دشت پایین دست  و درست رو در روی شهر باستانی گور،قبرستانی ایجاد و با حصار کردن آن با سنگهای تقریبا تراش خورده در ابعاد مختلف  آن را به شکل مربعی با ابعاد منظم ۸/۳۳متر  در آورده اند.

وی ادامه داد: به دلیل برداشت سنگ جهت ساخت و ساز در شهر جدید فیروزآباد از حجم سنگهای آن به شدت کاسته شده است  گرچه حریم آن همچنان پابرجا و قابل رویت است.

مدیر انجمن انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس گفت: این گورستان به سبب داشتن اشراف به شهر گورخصوصا به جهت ارتفاعی حساب شده می تواند نمادی از تشخص افراد مدفون در آن باشد بنابر این می تواند مربوط به طبقه ای خاص از جامعه مدنی ساسانی باشد.

وی با اشار به اینکه با توجه به خطراتی که می تواند از سوی حفاران غیر مجاز  متوجه آن باشد این محوطه می توان مورد مطالعه و حراست قرار گیرد، افزود: این محوطه ظرفیتهای کاوش و بررسهایی مطالعاتی دقیق و کارشناسی را دارد.