به گزارش بوشکان نیوز یکی از کشاورزان روستای طلحه که در مزرعه مشغول به کار بود با حمله ناگهانی یک گراز وحشی مواجه می شود و هیچ راه گریزی برای وی باقی نمی ماند. در همین هنگام دونفر با دیدن این صحنه به کمک کشاورز می شتابند و وی را نجات می دهند.

شایان ذکر است  که بر اثر این حمله، جراحات شدیدی به کشاورز وارد شده بطوری که هم اکنون نیز در بیمارستان بوشهر بستری می باشد. پزشک وی گفته است که بعلت عمیق بودن جراحات وارد شده باید تا ۷۲ ساعت ضدعفونی و سپس اقدامات دیگر انجام شود.