بوشکان نیوز: به گزارش”آسیو”شاید حضور چند بازیکن خوب غیر بومی در روند یک تیم تاثیر داشته باشد اما حضور بیش اندازه بازیکنان غیر بومی

در بسیاری از تیم ها ضربات جبران ناپذیری را به فوتبال و باشگاه های بخش وارد می سازد.اما تیم هایی که بیشترین بازیکن غیربومی

را روانه فوتبال بخش کرده اند،شاید در چند سال اولیه به موفقیت نسبی برسند ولی در دراز مدت ،نتیجه مطلوب حاصل نمی شود و

دوباره با تعطیلی و سرگردانی  بازیکنان بومی خود مواجه خواهند شد.

اما به نگاهی به مسابقات تا هفته سوم فوتبال بخش بوشکان،شاهد درخشش بازیکنان جوان و بومی  بوده ایم که در موفقیت تیم خود

نقش بسزایی داشته اند.

آمار بازیکنان فوتبال غیربومی بخش بوشکان در سال۹۳-۹۲

آمار

نام باشگاه

جمع

خورموج

تنگستان

فراشبند

دشتستان

بوشهر

۴

۱

۱

۲

کشاورز بوشکان

۴

۴

شاهین بوشکان

۱۴

۳

۱۱

سایپای خون

۵

۱

۳

۱

ابوذر کلمه

۶

۳

۳

بهارستان کلمه

۱

۱

پارس کلمه

۹

۱

۸

استقلالتنگ زرد

۲

۱

۱

استقلال فاریاب

۵

۲

۳

پرسپولیس فاریاب

۰

شاهین فاریاب

۱۵

۱

۴

۱۰

ایرانجوان شاهیجان

۱۰

۱

۹

پارسی طلحه

۷

۱

۶

والفجر طلحه

۶

۶

دیارمهر طلحه

۸۸

۱

۷

۸

۱۶

۵۶