بنده دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی هستم در خصوص اعدام مجدد قاچاقچی محکوم به اعدام در خصوص قاعده درء باید عرض شود اینجا شبهه ای وجود ندارد و کلا بحث به اشتباه به اینجا کشیده شده است حکم مشخص مجازات مشخص نوع آن مشخص است اجرای حکم اعدام مگر در قانون ذکر شده است که چگونه اعدام شود این نوع اعدام (طناب دار )بستگی به شرایط فعلی اجرای احکام قوه قضائیه دارد آیا می شود گفت پس از این به بعد با گیوتین اعدام کنید که شبهه ای ایجاد نشود یا محکوم را مثله کنید خیر پاسخ این است که اجرای حکم از سوی اجرا کنندگان حکم با اشتباه صورت پذیرفته است برای ملموس تر شدن موضوع مثالی بیان می گردد فردی فرزند خانواده ای را می کشد یا مثال دیگر خفاش شب یا …… محکوم به اعدام می گردد او به بالای طناب دار می رود مدتی بر روی دار قرار می گیرد و سپس دستور پایین آمدن داده می شود. فرد نمرده است و مجازات اعمال خود را نمی کشد آیا خفاش شب یا قاتل فرزند جوان خانواده را باید آزاد کرد و خانواده مقتول را مکلف به دریافت دیه نمود و حق قصاص را از آنان سلب نمود؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در کجای قانون و یا فقه چنین چیزی بیان شده است ؟؟؟؟ قصاص یک حق قانونی ست فرض دیگر آنکه تمامی مراحل به صحت اجرا می شود و محکوم علیه به پایین آورده می شود اما پزشکی قانونی اعلام می دارد که محکوم علیه نمرده است و زنده است دیگر فرد به پایین آورده شده است با چه استدلالی می توان او را دوباره به بالای دار برد؟؟؟ آیا اشتباه و عدم اشتباه پزشک حاضر در صحنه اعدام تاثیری در حکم و مجازات قانونی دارد؟؟؟؟؟؟ یا خیر حضور پزشک بر عکس برای اطمینان از اعدام است؟؟؟؟؟ منتهی مراتب در این موضوع چون دارای جنبه خصوصی نبوده است و افکار عمومی را در گیر و دار خود نداشته است به این سو کشیده شده است . فرض دیگر این که عبدالمالک ریگی شخص اعدامی بود آیا باید به دلیل اشتباه در تحقق اعدم او نجات یابد؟؟؟؟؟ این بحث در حقوق جایگاهی ندارد به این دلیل که اعدام به شرط تحقق واقعی آن و بدون هیچ شرطی را به عنوان مجازات مقرر کرده است وگرنه در همه موارد با معضل مواجه می شود. در اجرای حکم زندان هم اگر زندان جا نداشته باشد آیا باید مجرم سارق مسلح را رها کرد؟؟؟ در اجرای حد شلاق اگر شلاق مشکل داشته باشد و بعد از زدن ۳ ضربه از ۸۰ ضربه شلاق خراب شد، شکست و یا هراتفاق دیگر آیا باید اجرای حکم را متوقف کرد ؟؟؟؟ این امر در حقوق ایجاد فساد می کند و به هیچ وجه پذیرفته شده نیست