بوشکان نیوز: محمدعلی نجفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این نامه آورده است: نامه‌ حاضر در ارتباط با پرونده‌ شماره‌ ۰۰۹۰۵ ارسال می شود که با عنوان”چووقان یک بازی سنتی با اسب متعلق به قره باغ” توسط کشور آذربایجان، برای ثبت در فهرست میراث فرهنگی ناملموس سال ۲۰۱۳نیازمندپاسداری فوری به یونسکو تسلیم شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی در ادامه این نامه با اشاره به حق کشورها در چارچوب کنوانسیون سال ۲۰۰۳ مبنی بر پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس، بررسی و اعلام نظر در خصوص محتوای پرونده های نامزد ثبت تسلیم شده به یونسکو، به ذکر دغدغه های خود در این رابطه پرداخته و آورده است: طی سال‌های اخیر شاهد افزایش تدریجی شمار ثبت های کشوری عناصر میراث فرهنگی ناملموس مشترک و چندملیتی توسط برخی کشورهای عضو کنوانسیون ۲۰۰۳ هستیم. چنین نگرشی واکنش هایی منفی را در جمع اجتماعات محلی حاملان این مواریث و تشکل های مردمی در پی داشته است، جمهوری اسلامی ایران تنها یک نمونه از این دست است.

معاون رئیس جمهور تصریح کرده است: چنانچه سیاست‌های بایسته تدوین و عملیاتی نشوند، پیامد این رخداد، دورشدن کمیته‌ بین‌الدول کشورهای عضو کنوانسیون ۲۰۰۳ از اهدافی است که دنبال می کند. این مسئله به ویژه در ارتباط با رویکرد جدید یونسکو معنا می یابد که دهه ۲۰۱۳-۲۰۱۲ را دهه تقارب فرهنگ ها نامیده است.

نجفی یکی از راه‌های نهادینه سازی تقارب فرهنگ ها را ترغیب کشورها به ثبت های چندملیتی دانسته و افزوده است: ثبت های چندملیتی به نحوی تعیین کننده به ارتقای فلسفه یونسکو کمک می کند که مایل است صلح و ثبات را در میان کشورها نهادینه سازد، به علاوه، ثبت چند ملیتی نقشی اساسی را در ایجاد شناخت نسبت به مفهوم میراث فرهنگی ناملموس بشری ایفا می کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این بخش از نامه به دبیرکل یونسکو آورده است: پرونده‌ تسلیم شده توسط آذربایجان واکنش گسترده ای را در ایران به دنبال داشته است، شماری از تشکل های مردمی، اجتماعات محلی، گروه ها و همچنین حاملان منفرد این عنصر میراثی، مراتب نگرانی عمیق خود را از این موضوع ابراز کرده اند.

وی اظهار داشته است: جمهوری اسلامی ایران قویا در خواست دارد که پرونده‌ تسلیمی از سوی کشور آذربایجان به این کشور عودت داده شود و این کشور ترغیب شود با توجه به آنچه مطابق مستندات موجود و ارائه شده به یونسکو، عنصر نامزد ثبت یک دارایی میراث فرهنگی ناملموس چندملیتی کاملا زنده و معرف است، به جای تسلیم کردن پرونده به شکل یک پرونده‌ کشوری، با دعوت از کشورهای دیگری که صاحب گونه های سنتی این بازی هستند و با مشارکت این کشورها به تسلیم یک پرونده چندملیتی مشترک برای ثبت در فهرست معرف میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در چرخه ای دیگر اقدام کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، پای بندی جمهوری اسلامی ایران به روح کنوانسیون ۲۰۰۳ برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس را امری اثبات شده دانسته و آورده است: ایران به عنوان یک کشور عضو، وظیفه خود می داند بر همین منوال عمل کند، جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال راه های ارتقای صلح و ثبات با همسایگان خود بوده است، تجربه موفق به دست آمده در سال ۲۰۰۹ با ثبت نوروز که در آن ایران و آذربایجان، با همراهی پنج کشور دیگر همکاری صمیمانه ای را برای تحقق نخستین ثبت چند ملیتی یونسکو داشتند، مثالی درخشان در این زمینه است.

نجفی در پایان این اطمینان را داده است که عودت و تسلیم مجدد پرونده ثبت جهانی چوگان به عنوان یک پرونده‌ چندملیتی، تلاش مشترک درخشان دیگری را به یونسکو و کشورهای عضو کنوانسیون ۲۰۰۳ عرضه خواهد کرد.
منبع: فارس