یکی از خوانندگان بوشکان نیوز که خود را بیمار معرفی نموده است در رابطه با نوبت دهی اینترنتی درمانگاه ابوالفضل بوشهر به بوشکان نیوز اینچنین نوشت:

بیخود ترین نحوه نوبت دهی است آخه هنوز سایت باز نشده نوبت ها پرشده چطور خدا می دونه.بخاطر همینه همه میرند شیراز توشیراز بهترین دکتر راحتر میتونی نوبتش رو گیر بیاری آخه روزی ۱۰ -۱۵تا مریض دیدن هنره توی شهری مثل بوشهر