بوشکان نیوز: دکتر کوشش تبار مدیرکل محترم امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و مهندس بردستانی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و مهندس شفیع خواه کارشناس دفتر امور شهری و شوراهای استانداری از پروژه های عمرانی شهر، میدان و بلوار خلیج فارس شهر بوشکان بازدید بعمل آوردند.

پیرامون این سفر قول همکاری جهت ایجاد یک واحد صنعتی جهت درآمد زایی برای شهرداری و همچنین ایجاد اشتغال برای جوانان شهر داده شد.